بیدل شیرازی

حاجی میرزا رحیم، طبیب ، حکیم، ادیب و فاضل در طبابت مشهور به حکیم باشی ، در شعر متخلص به بیدل و در القاب و اوصاف معروف به فخرالدوله بود. نزد میرزا حسنعلی طبیب حکمت و طب را آموخت سپس از شیراز به تهران رفت و به معالجه بیماران مـأمور کرد. حکیم باشی طبیب مخصوص خانم فخرالدوله دختر فتحعلی شاه گردید . از این لحاظ او را حکیم باشی فخرالدوله گفتند. در مدت غیبت میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله منشی الممالک ، تحریر رسائل و فرامین دولتی را برعهده گرفت. درسال 1265 به شیراز بازگشت.
اجداد بیدل از اطباء دربار صفویه بودند و در زمان کریمخان زند نیز در دربار به طبابت می پرداختند.
میرزا رحیم بیدل خط را هم زیبا می نوشت درسنه 1258 در قم به رحمت ایزدی پیوست و در همانجا مدفون شد
/ 0 نظر / 25 بازدید